یک ماهه

12,000تومان / ماه
 • دسترسی به دوره های عادی
 • دسترسی به دوره های ویژه
 • برخورداری از تخفیف های دوره ای

سه ماهه

25,000تومان / 3 ماه
 • دسترسی به دوره های عادی
 • دسترسی به دوره های ویژه
 • برخورداری از تخفیف های دوره ای

شش ماهه

40,000تومان / 6 ماه
 • دسترسی به دوره های عادی
 • دسترسی به دوره های ویژه
 • برخورداری از تخفیف های دوره ای

سالانه

60,000تومان / سال
 • دسترسی به دوره های عادی
 • دسترسی به دوره های ویژه
 • برخورداری از تخفیف های دوره ای