Ride Report

در زمانهایی که پدیده های جوی بی ثبات و به تبع آن اغتشاشات جوی در فرودگاه و یا در مسیر های پروازی حاکم هستند خلبانان سعی می کنند از اطلاعات و تجربه دیگر خلبانانی که در حال پروازدر موقعیت های مشابه بوده و یا هستند استفاده کنند.در ارتفاعات بالا، خلبانان بیشتر به  دنبال این هستتند که بدانند آیا در ارتفاعات دیگرتوربولانس وجود دارد یا خیر و یا سرعت و جهت باد در یک ارتفاع خاص به چه صورتی است تا در ادامه ، بتوانند تصمیم درستی برای پرواز بگیرند .

DLH765: “request ride report at FL370”

ATC:” DLH765 STAND BY

ATC:” FDB35F Can I have ride report at FL370”?

FDB35F :”We have had light to moderate turbulence during the last ten minutes at FL370.(or ” smooth ride” if there was no turbulence)

در فرودگاهها خلبانی که در حال کم کردن ارتفاع برای نشستن است ممکن است بخواهد از شرایط جوی در فاینال از قبیل وجود windshear و یا شرایط روی باند از تجربه پروازی که به تازگی landing انجام داده مطلع بشود.  به همین منظور از جملات plain language  مشابه جملات زیر استفاده خواهد کرد:

Can I have ride report from the last landing aircraft?

جواب سوال مذکور در صورت عدم وجود شرایط خاص “smooth ride” و در صورت وجود شرایط خاص جملاتی شبیه جملات زیر خواهد بود:

The last landing aircraft reported wind shear on long final.

لازم به ذکر است که نمونه جملات ذکر شده در بالا palin language   بوده و به صورت های مختلف می توان مفاهیم بالا را بیان کرد:

“How is your ride at 350?”

“How was your ride on final? Any wind shear?”

نظرات